Wójt Gminy Krasnystaw

Edyta Gajowiak – Powroźnik

Tel: 82 576 37 53, fax. (82)576 30 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Wójta

Do zadań Wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. W szczególności do zadań Wójta należy:

w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy: •wnioskowanie do rady gminy w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika i sekretarza gminy, •powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy, •zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, •wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników   minnych jednostek organizacyjnych, •wnioskowanie do rady gminy o powierzenie reprezentowania gminy w zgromadzeniu związku gmin zastępcy wójta albo radnemu,

w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw: •powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy, •udzielanie upoważnień dla zastępcy wójta lub innych pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, •udzielanie upoważnień dla zastępcy wójta do jednoosobowego lub we współdziałaniu z inną upoważnioną osobą do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, •udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej, •udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu środowiskowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego,

w zakresie spraw związanych z organizacja i przygotowaniem sesji rady gminy: •wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji, •wnioskowanie do przewodniczącego rady gminy o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwały, który wpłynął do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady, • przygotowanie projektów uchwał rady gminy,

w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym: •wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy, oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego: •wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa,

w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi: •przygotowanie i przeprowadzenie poboru, •opracowywanie planów obrony cywilnej, •opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, •zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych: •wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezentacją gminy: •kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, •pełnienie funkcji kierownika urzędu gminy, •nadawanie urzędowi gminy regulaminu organizacyjnego, •gospodarowanie mieniem komunalnym, •składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, •przedkładanie wojewodzie uchwał rady gminy i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie, •sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej w zakresie i formach określonych przez radę gminy w statucie jednostki pomocniczej, •przyjmowanie od przewodniczącego rady gminy oświadczenia o stanie majątkowym,

prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,

przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy.