Wiadomości

A4 palkat PPGR mDzieci i wnuki byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w gminie Krasnystaw korzystają już z komputerów, które zostały zakupione dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Na zakup urządzeń razem z oprzyrządowaniem gmina wydała prawie 50 tysięcy złotych.

ppgr

Załącznik do Zarządzenia nr 93/2022
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 07.10.2022 r.


PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W RZOWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR – UMOWA NR 46/2022

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Krasnystaw do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

1. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Krasnystaw sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, zatrudnionej w zlikwidowanym PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.
2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizacje zadania związanego z edukacją zdalna dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstwa Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID -19.
3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Krasnystaw winsoku wraz z i oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami.
4. Przekazanie sprzętu jest dokonywanie nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny sprzętu komputerowego wraz z protokołem przekazania – przyjęcia sprzętu komputerowego.
5. Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/ opiekuna prawnego (Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu Grantowego) lub Oświadczeniu ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletniość (Załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego)
6. Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, nie objętego gwarancją lub wynikające z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie corocznie Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy darowizny.
8. Gmina Krasnystaw ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu , w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Krasnystaw.

ppgr

herbugk m

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw, stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw, przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w poniższej tabeli:

Czytaj więcej ...

uwga

W związku z obserwowanym na terenie powiatu krasnostawskiego pojawianiem się dzikich zwierząt w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich,

Podkategorie