Wiadomości

WÓJT GMINY IZBICA
zawiadamia strony postępowania

Działając w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2020 poz. 256)      

- zawiadamiam strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w kierunku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Te przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącego odcinka linii H0kV Mokre-Krasnystaw Rońsko na odcinku od słupa 51 do słupa rozgałęzionego 132/22" wszczętego w dniu 12 października na wniosek - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Klaudię Darię Kwiatkowską, Wójt Gminy Izbica jako Organ prowadzący postępowanie zwrócił w dniu 21 października 2020 roku się o wydanie opinii dla mniejszego przedsięwzięcia do Burmistrza Miasta Krasnegostawu, Wójta Gminy Krasnystaw, Wójta Gminy Stary Zamość, Wójta Gminy Zamość.               

Zgodnie z art. 49§2 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji, publicznych przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z dokumentacją prowadzonego postępowania, strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Izbica w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.

Komunikat Nr 1/2020
z dnia  02 listopada 2020r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych
w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, ze na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy-Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasileniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych (art.62 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie
z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych
i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych,
w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie informuję, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z dnia 9 września 1999r. Nr 74 poz. 836) określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Przepisy regulują ogólne zasady użytkowania budynku, lokali, sposobu zarządzania oraz konserwacji elementów budynku, urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku. Stosownie do dyspozycji w/w rozporządzenia instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewnić możliwość skutecznej wymiany powietrza
w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie, jak również w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Dlatego też w okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych, należy zapewniać:

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,

2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,

3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrole stanu technicznego instalacji
i urządzeń wentylacyjnych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach
i użytkowników obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

                                                                                

                                                                                         Powiatowy Inspektor Nadzoru

                                                                                         Budowlanego w Krasnymstawie

                                                                                         mgr inż. Anna Wojtaszek 

 

 

 

Komunikat Nr 2/2020 
z dnia 02 listopada 2020r. 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1  Wojewody Lubelskiego

                                                                                                                                               

            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu. Ponadto nadmieniam, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                            Powiatowy Inspektor Nadzoru

                                                                                        Budowlanego w Krasnymstawie

                                                                                        mgr inż. Anna Wojtaszek    

 

 

logo pgw wody polskeiNa podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

To już ostatni moment żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Szanowni Państwo

Pracownicy Socjalni

 

   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom pomocy społecznej, w szczególności tym pracującym na rzecz mieszkańców Gminy Krasnystaw.

   Wszyscy wiemy, że zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest również umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami.

   Wasz wysiłek i zaangażowanie w realizację tych zadań, szczególnie w okresie pandemii jest nieoceniony, zaś determinacja przyczyniają się każdego dnia do widocznej poprawy jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz mieszkańców - bezcenna.

   Życzę Wam dalszej wytrwałości, zapału i spełnienia, a także satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech Wasza ciężka praca dostarcza codziennie wiele uśmiechu i powszechnej ludzkiej życzliwości.

 

 

Wójt Gminy Krasnystaw      

(-) Edyta Gajowiak - Powroźnik

Podkategorie