herbugk mm Krasnystaw, dnia  23.05.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2022

                
                    

 

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 maja 2022 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw
(pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

 Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw.
 8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie  za rok 2021”.
 9. Rozpatrzenie „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2021 dla gminy Krasnystaw”.
 10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 11. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.    


Przewodniczący Rady Gminy
        /-/ Krzysztof Golec