herbugk m

Krasnystaw, dnia  21.03.2022 r.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2022

                
                    

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 29 marca 2022 r. na godz.10.00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku,
  4. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krasnystaw na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki,
  5. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowych nazw części miejscowości Białka jako miejscowości Białka POHZ i Białka PSO,
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krasnystaw na lata 2022-2024,
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

    
Przewodniczący Rady Gminy
        /-/ Krzysztof Golec