herbugk mmKrasnystaw, dnia 01.12.2021 r

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw .
RG.0002.9.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2021 r. na godz.10.00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.


Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnystaw,
  4. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Krasnystaw oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stężycy Kolonii gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Małochwieju Małym, gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy.
 8. Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec     

Załączniki (pliki archiwum)