stypendia
Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków (np.: faktury, bilety miesięczne) 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 6 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13


Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:
  1. opłat za udział uczniów w zajęciach nauki języków obcych, logopedycznych
  2. zakup programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
  3. zakup komputerów, drukarek, papieru, i innych akcesoriów komputerowych,
  4. zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów,
  5. zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju apelowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę; (buty max. 2 pary na osobę)
 2. stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:
  1. opłat za bursę i internat,
  2. opłat za obiady,
  3. opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.