Krasnystaw, dnia  04.11.2021 r.

herbugk
Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2021

               


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) zwołuję XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 12 listopada 2021 r. na godz.10:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.


Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. w sprawie przyjęcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Białka dotyczących ustalenia nazw części miejscowości Białka jako miejscowości Białka POHZ i Białka PSO,
  5. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji projektu pn. „Aktywna Mama” realizowanego w ramach pilotażowego projektu „Nowe spojrzenie-nowe możliwości”,
  6. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz warunków całkowitego  zwolnienia z tych opłat,
  7. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  8. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022,
  9. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022,
  10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022,
  11. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  12. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie informacji przedłożonych przez Wójta Gminy:
  1. informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku,
  2. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.,
  3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku instytucji kultury,
  4. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w Gminie Krasnystaw.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
        /-/ Krzysztof Golec  

Projekty uchwał (folder skompresowany zip)