herbugk wKrasnystaw, dnia 18.08.2021 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2021ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 26 sierpnia 2021 r. na godz.10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Duży gmina Krasnystaw.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Golec