Krasnystaw, dnia 09.07.2021 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 22 lipca 2021 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2020 rok”:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy Krasnystaw,
  2. przeprowadzenie debaty nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasnystaw za 2020 rok.
 8. Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw.
  1. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2020,
   2. sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2020
   3. informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2020.
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020,
  3. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 1/2021 z dnia 26 maja 2021 r..w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
  4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
  5. przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za rok 2020,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 instytucji kultury.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnystaw na rok szkolny 2021/2022,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 12. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Informuję, że sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz „Raport o stanie Gminy Krasnystaw za rok 2020” w wersji elektronicznej przesłane zostaną na adres e-mail.

 

  

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Golec  

  Załącznik
(archiwum zip)