WÓJT GMINY IZBICA
zawiadamia strony postępowania

Działając w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2020 poz. 256)      

- zawiadamiam strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w kierunku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Te przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącego odcinka linii H0kV Mokre-Krasnystaw Rońsko na odcinku od słupa 51 do słupa rozgałęzionego 132/22" wszczętego w dniu 12 października na wniosek - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Klaudię Darię Kwiatkowską, Wójt Gminy Izbica jako Organ prowadzący postępowanie zwrócił w dniu 21 października 2020 roku się o wydanie opinii dla mniejszego przedsięwzięcia do Burmistrza Miasta Krasnegostawu, Wójta Gminy Krasnystaw, Wójta Gminy Stary Zamość, Wójta Gminy Zamość.               

Zgodnie z art. 49§2 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji, publicznych przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z dokumentacją prowadzonego postępowania, strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Izbica w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.