Krasnystaw, dnia 23.03.2023 r.

herbugk m

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2023

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 marca 2023 r. na godz. 9:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krasnystaw na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2023 r.,
  3. zmieniająca uchwałę Nr VII/45/2019 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Krasnystaw dotyczącego powierzenia zadań w zakresie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, zimowego utrzymania, oczyszczania oraz utrzymania zieleni drogi gminnej nr 126007L w miejscowości Zakręcie od drogi powiatowej nr 3123L do granicy z miastem Krasnystaw.
 8. Przedłożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań wraz z kartą monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec   

Projekty uchwał (archiwum zip)