herbugk m

 

Krasnystaw, dnia  20.07.2022 r.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.6.2022
                
                    

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 28 lipca 2022 r. na godz. 8:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2022,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku,
  4. w  sprawie  przyjęcia projektu  ,, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasnystaw ” oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wincentów Gmina Krasnystaw.
 8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 9. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

    


Przewodniczący Rady Gminy
        /-/ Krzysztof Golec      

        Projekty uchwał
(archiwum skompresowane zip)