Realizowane projekty

NFOiGW

Gmina Krasnystaw informuje, że zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Krasnystaw”, w ramach umowy dotacji nr 19/2022/03/OZ-UP-go/D z dnia 12.01.2022 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

wfosigw

Gmina Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 084/2022/D/OZ z dnia 19.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

„Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” na lata 2020-2035 jest dokumentem zwierającym analizę możliwych i planowanych działań jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 908 z późń.zm.) oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

NFOSiGW

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji z budżetu państwa w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 102./2020/D/OZ z dnia 17.07.2020 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wfosigw