Gmina Krasnystaw informuje, iż zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w latach: 2017-2018 – szt. 47 zostało dofinansowane w kwocie
352 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w formie pożyczki.

wfosigwlublin
   W wyniku realizacji inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci wykonania w 2017 roku - 18 sztuk oczyszczalni, a w 2018 roku - 29 sztuk oczyszczalni o biologicznym systemie oczyszczania ścieków bytowych, opartych na technologii nisko obciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.

   Wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krasnystaw obejmują budynki mieszkalne przeznaczone na całoroczny pobyt ludzi.

   Wykonanie zadania pozwoli zabezpieczyć środowisko naturalne przed odprowadzaniem nie oczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej oraz do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.