Ochrona Wód

Obszar gminy objęty jest w całości komunalnym systemem zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych, technologicznych i przeciwpożarowych. Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Długość sieci wodociągowej – 135,70 km.Zaopatrzenie w wodę odbywa się z 9 ujęć wody podziemnej o uregulowanym stanie prawnym. Zatwierdzone zasoby wód w pełni pokrywają potrzeby gminy. Ujmowana woda jest dobrej jakości i generalnie nie wymaga uzdatniania. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zainstalowane zostały zestawy hydroforowe dla 2-ch ujęć. Sukcesywnie przewiduje się wymianę hydroforów na zestawy hydroforowo-kompaktowe na pozostałych ujęciach. W celu ograniczenia zużycia wody oraz prowadzenia oszczędnej gospodarki wodą podejmowane są następujące działania : systematyczna kontrola pracy wszystkich urządzeń technologicznych, kontrola szczelności sieci i istniejącego uzbrojenia, kontrola przyłączy i instalacji wodociągowych, instalowanie wodomierzy u odbiorców, likwidowanie wszelkich awarii i uszkodzeń, monitoring sieci i przyłączy w celu wykrywania nielegalnych podłączeń.
Ponadto w 2003r. wykonano rozbudowę sieci wodociągowej wykonano odcinek o długości 500 m wraz z przyłączami w Ostrowie Krupskim. Na terenie gminy funkcjonują 3 zakładowe oczyszczalnie ścieków sanitarnych o mechaniczno-biologicznym systemie oczyszczania. Łączna przepustowość wynosi 300 m3/dobę. Oczyszczalnie te oprócz oczyszczania ścieków z zakładów oczyszczają ścieki sanitarne z osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej w Siennicy Nadolnej, w Białce, w Krupcu. Procent korzystających z tego systemu wynosi ok. 20%. Na terenie gminy funkcjonują indywidualne systemy unieszkodliwiania – przydomowe oczyszczalnie ścieków w Krupem, w Zakręciu. Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są zbiornikach bezodpływowych i wywożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Aktualnie na terenie gminy 3 podmioty świadczą usługi w tym zakresie.
W 2003r. Gmina Krasnystaw przystąpiła do realizacji 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach : Kol. Zastawie, Łany, Kol. Siennica Nadolna, Tuligłowy. Podjęte w 2003r. działania inwestycyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony „Program gospodarki ściekowej dla Gminy”, w którym przyjęto następujące rozwiązania : podstawowym systemem kanalizacyjnym jest system zbiorczy, który przyjmie ścieki sanitarne z zabudowy zwartej, dla luźnej zabudowy zaproponowano przydomowe oczyszczalnie ścieków , które będą uzupełnieniem systemu zbiorczego.
Gmina posiada opracowany w 2003r. „Program Ochrony Środowiska”, w którym został opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zadań przewidzianych do realizacji. W zakresie gospodarki ściekowej przewidziano następujące zadania :
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2003-2010,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w latach 2004-2015
- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w latach 2006-2009

herbugk mm

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Krupiec, Wincentów, Siennica Nadolna, Kasjan w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Krupe, Ostrów Krupski, Czarnoziem, Bzite, Józefów w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), powinni posiadać umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowody uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

Czytaj więcej ...

   Gmina Krasnystaw informuje, iż zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw w latach: 2017-2018 – szt. 47 zostało dofinansowane w kwocie
352 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w formie pożyczki.

wfosigwlublin
   W wyniku realizacji inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci wykonania w 2017 roku - 18 sztuk oczyszczalni, a w 2018 roku - 29 sztuk oczyszczalni o biologicznym systemie oczyszczania ścieków bytowych, opartych na technologii nisko obciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.

   Wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krasnystaw obejmują budynki mieszkalne przeznaczone na całoroczny pobyt ludzi.

   Wykonanie zadania pozwoli zabezpieczyć środowisko naturalne przed odprowadzaniem nie oczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej oraz do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” w 2018 r. – szt. 29

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosigwlublin


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie