Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasnystaw, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.


Termin składania wniosków :od 1 do 16 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw (parter) Urzędu Gminy Krasnystaw, w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodów
z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:
a) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
e) zakupu komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem.
Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Krasnystaw faktur lub rachunków.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do 25 listopada 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2019 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2019 r., a wypłata do 15 grudnia 2019 r.
– od stycznia do czerwca 2020 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2020 r., a wypłata do 30 czerwca 2020 r.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
Nie bierze się pod uwagę miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne. Wniosek o zasiłek szkolny, wraz z dokumentem potwierdzającym fakt wystąpienia zdarzenia losowego można składać w Urzędzie Gminy Krasnystaw w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw tel.82 576 37 53.