Fundusze Unijne

ugf

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

EFRR logo poziomo

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału energii pochodzącej z OZE poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej Duży.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe rezultaty projektu:

EFRR logo poziomo

Cel nadrzędny projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw” - poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw i jakości życia mieszkańców.

fe2017

Projekt pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 12 Kształcenie, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

EFRR logo poziomo

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.


   W wyniku instalacji kolektorów słonecznych budynki mieszkalne zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego – co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii. Równocześnie osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.