Fundusze Unijne

logoprwlue

W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

ue ug leader prow

Gmina Krasnystaw zrealizowała projekt pn. Wydanie publikacji książkowej pt. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

ue ug leader prow

W Małochwieju Małym w gminie Krasnystaw powstało nowe centrum kultury. Istniejący wcześniej budynek został przebudowany, a dla jego użytkowników zakupiono meble i inne wyposażenie.

ue ug leader prow

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej będzie mieć nowe otoczenie.Przetarg na wykonanie robót już jest ogłoszony, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.


  Zanim centrum kultury wprowadziło się do obecnej siedziby, kilkanaście lat temu budynek został gruntownie zmodernizowany, ale jego otoczenie nie było zmieniane. 

  Teraz, korzystając z unijnego wsparcia, chcemy uporządkować i na nowo zagospodarować teren wokół obiektu - mówi zastępca wójta gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.