EFRR logo poziomo

Cel nadrzędny projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw” - poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw i jakości życia mieszkańców.


Cele główny:
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnystaw.
Cele szczegółowe:
- poprawa stanu technicznego budynków gminnych wraz ze wzrostem wykorzystania OZE;
- ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii produkowanej z OZE;
- poprawa jakości świadczenia usług i użytkowania obiektów użyteczności publicznej;
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków;
- dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
- obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz poprawa walorów gminy.
Zakres rzeczowy projektu jest związany z poprawą stanu infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej w gminie w gminie Krasnystaw oraz wzrost wykorzystanie OZE.
Termomodernizacji podlegają budynki:
a) Punktu Przedszkolnego w Stężycy Kolonia,
b) Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy,
c) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej,
d) Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie,
e) Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie,
f) Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem.
Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną na cele grzewcze, poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wzrośnie komfort ich użytkowania. Poprawi się standard świadczenia usług edukacyjnych i społecznych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.
Całkowita wartość projektu: 6 678 750,16 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 896 560,52 zł.


Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Krasnystaw”
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego