Fundusze Unijne

lgd ug ue

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

logo Fundusz europejski flaga pl

 

Gmina Krasnystaw podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/00

ugf

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

EFRR logo poziomo

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału energii pochodzącej z OZE poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej Duży.

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe rezultaty projektu:

EFRR logo poziomo

Cel nadrzędny projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw” - poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw i jakości życia mieszkańców.