OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Ankieta Projekt