NGO

 

Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

W oparciu o § 12 Uchwały Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020