Ogłoszenie
Wójta Gminy Krasnystaw

o wyborze ofert organizacji pozarządowych, którym w 2022 r. udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach: t na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym , b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej .