OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krasnystaw


Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020 r. poz.1057) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach: