w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej