Transmisja obrad XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw

Informacja

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),zawiadamia iż w dniu 28 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie myjni samoobsługowej z kontenerem technicznym z instalacjami i obsługą komunikacyjną na terenie Galerii Krasnystaw"


Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamia się spadkobierców zmarłego właściciela działki nr 170/9 położonej w obrębie Zakręcie Kolonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie myjni samoobsługowej z kontenerem technicznym z instalacjami i obsługą komunikacyjną na terenie Galerii Krasnystaw"

Czytaj więcej...

Informacja

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) zwanej dalej prawem geologicznym i górniczym, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne z podziałem na 3 części

Czytaj więcej...

XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2020                                                                           Krasnystaw, dnia  23.04.2020 r.

                                                                                  

            Działając na podstawie art. 20 ust. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  30 kwietnia 2020 r.  na  godz. 11:00 .
           
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Będzie dotacja na drogę w Krupem

Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował, zatwierdzoną przez premiera, listę inwestycji, które będą współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród samorządów, które otrzymają rządowe wsparcie jest Gmina Krasnystaw. Dzięki dotacji  samorząd przebuduje fragment drogi w miejscowości Krupe. Dofinansowanie z FDS powinno wystarczyć na pokrycie 60 procent kosztów inwestycji

Czytaj więcej...

Są pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania

   Wszystkie szkoły w gminie Krasnystaw skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Decyzja o przyznaniu pieniędzy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa już zapadła, a samorząd będzie mógł wydać na ten cel do 60 tysięcy złotych. Wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik szacuje, że powinno to wystarczyć na zakup 17 laptopów z oprogramowaniem. - Taki jest wniosek z rozeznania cenowego, które nie czekając na decyzję o przyznaniu środków, już przeprowadziliśmy.

Czytaj więcej...

Informacja

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u