Informacja KPPSP w Krasnymstawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym jednocześnie następuje znaczny wzrost zagrozenia pożarowego w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, administracyjnych, handlowych, gospodarczych, magazynowych i innych. Spowodowane jest to eksploatacją, różnego rodzaju urządzeń grzewczych, niekiedy w złym stanie technicznym, jak również niedrożnością przewodów kominowych ...

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu z dnia 24.10.2019r. wyraził stanowisko, że realizacja inwestycji przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11.09.2013r., znak: WOOŚ.4203.1.2013.LP. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim".

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Gminy Krasnystaw na Ukrainie

DSC 0616

W dniach 23-25 października 2019 r. delegacja z Gminy Krasnystaw na czele z Panią Wójt Edytą Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Krzysztofem Golcem w ramach projektu pn.”Liderzy zmian na rzecz rozwoju społeczności” udała się z rewizytą do Gminy Zimno w Rejonie Włodzimierskim na Ukrainie.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Czytaj więcej...

Informacja

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+360" z dnia 14 października 2019 r., znak: GK.6220.1.2019.


Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) - Łany - Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+360"

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

DEN 2019 04  14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie to było wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań.

   W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Mirosław Berbeć, Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Anna Rapa.

Czytaj więcej...

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Nr 1/2019
z dnia 14 października 2019r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym


Komunikat Nr 2/2019
z dnia 14 października 2019r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 

Komunikat
Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr KST331 IB wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej na działce nr ewid. 587/2 i 586/2, obręb ewid. 0007 Krupiec, gm Krasnystaw.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że w dniu:

  • 18 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Krupe, Ostrów Krupski, Czarnoziem, Krynica, Bzite, Józefów;
  • 20 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska, Stężyca Kolonia, Zakręcie, Jaślików;
  • 22 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Tuligłowy, Kolonia Zastawie, Łany;
  • 25 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Niemienice, Niemienice Kolonia, Białka, Zażółkiew, Rońsko, Widniówka, Latyczów;
  • 27 listopada 2019 roku na terenie miejscowości: Wincentów, Krupiec, Siennica Nadolna, Kasjan;

zostanie przeprowadzona zbiórka popiołu paleniskowego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

Powyższy odpad należy ustawić zapakowany w worki w pasie drogowym przy posesji w dniu odbioru do godz. 7:15.

Wójt Gminy Krasnystaw    
/-/ Edyta Gajowiak - Powroźnik

 


 

Przebudowa drogi gminnej w msc. Krupiec i Wincentów

Gk2

 

Gmina Krasnystaw pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Krupiec i Wincentów”. Dofinansowanie w kwocie 943 503 złotych  zostało przyznane dla projektu typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita szacowana wartość zadania wynosi 1,48 mln złotych.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u