Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...

 

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji załadunku ze stanowiskiem ładownia kontenerów na platformach kolejowych wraz z przenośnikiem taśmowym łączącym istniejący budynek oraz konieczną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej numer 209/26 w miejscowości Siennica Nadolna, Gmina Krasnystaw"

Czytaj więcej...

XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                          
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.4.2018    
            


    Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  26 lipca  2018 r. o godz. 10:30  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

„Wiem kim jestem wiem kim zostanę podsumowanie I etapu realizacji projektu

30.06.2018 roku zakończono I etap realizacji projektu „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.EFS Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół z terenu Gminy Krasnystaw poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 220 uczniów  oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli informatyki.

Czytaj więcej...

Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z art.388 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm) zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Białka" Białka 11/11 22-300 Krasnystaw, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków typu Bioekol - Hybryda 450

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja stacji ekstrakcji soku - zakup i montaż ekstraktora wieżowego"

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u