Brak przydatności wody do spożycia

 K O M U N I K A T

Urząd Gminy Krasnystaw zawiadamia mieszkańców miejscowości Latyczów, że nastąpiło skażenie wody z ujęcia wody w Latyczowie. Woda do celów spożywczych (butelkowana) dla mieszkańców wydawana jest w remizie OSP w Latyczowie zaś woda do celów gospodarczych dowożona będzie samochodem strażackim od godz. 1600 do czasu usunięcia skażenia.


Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak-Powroźnik

 

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
BAKRU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
LATYCZÓW, gm. KRASNYSTAW

Szkolenie z wypełniania wniosków obszarowych

Wójt Gminy Krasnystaw oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Placówka Terenowa w Krasnymstawie serdecznie zapraszają wszystkich rolników i osoby zainteresowane na szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosków obszarowych na 2019 rok. Tematem szkolenia będzie również informacja o nowych obszarach ONW znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej...

Informacja dla Producentów Rolnych

Rolnicy, posiadający faktury za zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z miesiąca stycznia 2019 roku wystawione przez PKN ORLEN S.A., z nieaktualnym kodem CN, proszeni są na stacje paliw w celu wystawienia faktur korygujących.

V sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Krasnystaw, dnia  15.02.2019 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2019                     

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję V sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  22 lutego  2019 r.  na  godz. 8:00.

Czytaj więcej...

Informacja o szkoleniach chemizacyjnych

W związku z licznymi pytaniami rolników , którym w 2019 roku kończy się ważność uprawnień do wykonywania zabiegów ochrony roślin,
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie informuje:
na terenie gminy Krasnystaw w okresie luty – marzec 2019 zorganizujemy szkolenia uzupełniające w następujących miejscowościach:

 

Czytaj więcej...

Harmonogram rekrutacji do przeszkoli

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego.

Czytaj więcej...

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego.

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

Szczegółowe informacje: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Informacja Inspektoratu weterynarii

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa żółta (obszar ochronny)

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

Rada Gminy Krasnystaw przyjęła budżet na 2019 rok


Podczas sesji Rady Gminy Krasnystaw, która odbyła się 18 stycznia 2019 r. radni uchwalili budżet na 2019 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022. Za przyjęciem budżetu głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe dla dzieci rolników

Przedstawiamy ofertę wyjazdu na ferie zimowe 2019 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców, czy prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu zebrania w Małochwieju Małym

W związku z wnioskami mieszkańców został zmieniony termin zebrania wiejskiego w Małochwieju Małym.

Czytaj więcej...

Spotkanie Noworoczne

   W piątek, 18 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Krasnystaw.
Licznie przybyłych gości przywitała Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Szeniak.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u