Informacje ogólne

W 2002r. cały obszar Gminy Krasnystaw został objęty zorganizowanym kompleksowym systemem gromadzenia i bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od ludności tj. zabudowa zagrodowa w systemie worków foliowych 120 l oraz zabudowa wielorodzinna – pojemniki 1100 l.

 

Gmina utworzyła własną jednostkę wywozową, która została wyposażona w niezbędne środki i urządzenia do świadczenia usług wywozu /ciągnik z przyczepą, samochód śmieciarka SK-1. Funkcję tę pełni Gminny Zakład Komunalny z/s w Zakręciu.
Usługi wywozu GZK świadczy na podstawie zawieranych umów z mieszkańcami oraz ustalonego harmonogramu wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości. Odbiór odpadów odbywa się 2 razy /miesiąc z każdej miejscowości. Cena usługi została ustalona w wysokości 1,50 zł/ miesiąc, mieszkańca. 
Przed wprowadzeniem systemu odbyła się szeroka akcja propagandowo- informacyjna/ sesje Rady Gminy, sołtysi, zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, ulotki informacyjne dla każdego gospodarstwa, plakaty informacyjne itp./.


W 2003r. działania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych są kontynuowane i udoskonalane. Zakupiono 140 sztuk pojemników o poj.1100 l do wyposażenia wszystkich obiektów stanowiących mienie komunalne gminy oraz w celu dzierżawy dla zakładów przemysłowych i podmiotów działalności gospodarczej.
W 2003r. zostały podjęte działania organizacyjne i informacyjne wobec osób i podmiotów gospodarczych uchylających się od obowiązku zawarcia umowy na wywóz stałych odpadów komunalnych. Wszyscy zostali zobligowani do zawarcia umowy i zagospodarowania odpadów zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Podjęte działania inwestycyjne, organizacyjne, edukacyjne oraz promocyjna cena usług przynoszą wymierne efekty.


Aktualnie ok. 73 % mieszkańców objętych jest zorganizowaną zbiórką. Wszystkie zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej oraz większość podmiotów gospodarczych zagospodarowuje odpady w sposób zorganizowany.
Ilość odbieranych odpadów kształtuje się na poziomie 600 Mg/rok.
Obserwujemy ciągle wzrastające zainteresowanie mieszkańców prawidłowym zagospodarowywaniem odpadów. Wprowadzony system pozwala zapobiegać powstawaniu nowych tzw. „dzikich wysypisk śmieci” i miejsc nielegalnego składowania odpadów.
W ramach porządkowania gospodarki odpadami Gmina prowadzi likwidację tzw.„dzikich wysypisk śmieci” powstałych w przeszłości. W 2003r. zlikwidowano sześć takich miejsc o ogólnej powierzchni ok.1,30 ha - na składowisko wywieziono 17,25 Mg odpadów zmieszanych oraz 91,74 Mg odpadów biodegradalnych.
Gmina prowadzi inwentaryzację „dzikich wysypisk „ na podstawie informacji przekazywanych od społeczności lokalnej i jest ona stale uzupełniana. Ewentualne miejsca powstawania staramy się likwidować. Ponadto w miarę możliwości ustalani są ewentualni sprawcy nielegalnego „zaśmiecania” przy współudziale mieszkańców i dzielnicowego i przykładnie karani. W 2003r. odnotowaliśmy trzy takie przypadki.

Kolejnym etapem realizacji programu gospodarki odpadami jest sukcesywne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, który stanowi uzupełnienie systemu zbiórki odpadów zmieszanych i ma na celu zmniejszenie ilości odpadów
kierowanych na składowisko oraz odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych przewidzianych do dalszego przerobu.
System selektywnej zbiorki wprowadzany jest od podstaw i jest realizowany etapowo.
Od września 2002r. rozpoczęto wdrażanie I etapu selektywnej zbiórki opartego na organizacji Wiejskich Punktów Gromadzenia Surowców Wtórnych w systemie trzech pojemników o pojemności 1100 l przeznaczonych do segregacji makulatury i papieru, plastików i szkła. W tym celu zakupiono 30 sztuk pojemników i utworzono 10 Punktów we wszystkich placówkach oświatowych i przy hotelu w Siennicy Nadolnej.
W 2003r. wdrożony został II etap selektywnej zbiórki. Zorganizowano w zabudowie wielorodzinnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Siennicy Nadolnej, w Białce i  w Krupcu 13 Wiejskich Punktów Gromadzenia Surowców Wtórnych - zakupiono 39 sztuk kolorowych pojemników o poj. 1100 l. Pojemniki są odpowiednio oznakowane.
Odbiór odpadów odbywa się 1 raz/ m-c. Koszty organizacji selektywnej zbiórki związane z wywozem odpadów pokrywane są z budżetu Gminy Krasnystaw. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat. 

Wywóz segregowanych odpadów wykonuje Gminny Zakład Komunalny na podstawie zawartej z Gminą umowy w sprawie realizacji selektywnej zbiórki, która obejmuje odbiór odpadów oraz transport na Składowisko Odpadów Komunalnych w Wincentowie, gdzie odpady są ewidencjonowane, poddawane wtórnej segregacji
i przygotowywane do sprzedaży. Ogółem odzyskano 18,57 Mg surowców wtórnych oraz 91,74Mg odpadów biodegradalnych.
Przed wprowadzeniem kolejnych etapów selektywnej zbiorki była prowadzona każdorazowo akcja edukacyjno- informacyjna dla młodzieży i dorosłych polegająca m. in. na szerokiej propagandzie systemu, kolportaż ulotek informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego, plakaty informacyjne, plakaty reklamowe itp.
Ogółem selektywną zbiórką objęte jest ok. 35 % mieszkańców.
W latach następnych realizowane będzie dalsze etapowe wprowadzanie selektywnej zbiórki obejmujące cały obszar gminy. Gospodarka odpadami w gminie odbywa się w oparciu o posiadany „Program gospodarki odpadami dla gminy” oraz „Dokumentację wdrożeniową selektywnej zbiorki ”. W sierpniu 2003r. Gmina zleciła opracowanie „Planu gospodarki odpadami”.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach należy zaliczyć wybudowanie międzygminnego ekologicznego składowiska odpadów
Komunalnych w Wincentowie spełniającego wszystkie przepisy ochrony środowiska i wymagania Unii Europejskiej. Łączna powierzchnia terenu składowiska wynosi 5,82 ha, część eksploatacyjna zajmuje 3,26 ha. Realizację inwestycji podzielono na 3 etapy realizacyjne obejmujące wykonanie poszczególnych niecek.
W I etapie wykonano nieckę o powierzchni 0,86 ha, zaplecze techniczne i niezbędne elementy zagospodarowania terenu. Dno niecki zostało zabezpieczone sztucznym uszczelnieniem z folii HDPE.
Wykonana zastała instalacja do zbierania odcieków oraz zapewniono samoczynne odgazowanie niecki przez warstwy izolacyjne. Prowadzi się monitoring wpływu składowiska na środowisko 1 raz/ kwartał.
Składowisko posiada wyposażenie w urządzenia technologiczne i ciężki sprzęt wysypiskowy.
W wyniku zrealizowania inwestycji został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci wybudowania niecki o pojemności geometrycznej 54.447 m3. Jednocześnie zostały stworzone warunki do unieszkodliwiania 6.200 ton odpadów rocznie.
Na składowisku realizuje się oprócz składowania odpadów, przejściowe magazynowanie surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, kompostowanie odpadów organicznych. Prowadzi się komputerową gospodarkę magazynową wszystkich przyjmowanych odpadów.
Eksploatację i utrzymanie składowiska pełni spółka prawa handlowego „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie, której założycielami są władze Gminy Krasnystaw, Miasta Krasnystaw i Gminy Rejowiec.

Składowisko ma znaczenie ponadlokalne. Odpady są przyjmowane z terenu trzech  gmin Wspólników oraz w niewielkim stopniu z gmin powiatu krasnostawskiego. Staraniem Wspólników w ramach Kontraktu Wojewódzkiego składowisko otrzymało w ostatnim roku dodatkowe wyposażenie technologiczne i sprzęt techniczny o wartości 1.000.000,00 zł.

Najważniejsze urządzenia to : belownica ORWAK, rębarka do gałęzi, przerzucarka pryzm kompostowych, ciągnik z osprzętem do kompostowni, ciężki sprzęt do plantowania odpadów, przyczepa asenizacyjna, waga elektroniczna do magazynu odpadów niebezpiecznych, urządzenie KARCHER do mycia kontenerów, wózek widłowy do gospodarki magazynowej, pojemniki różnego typu i przeznaczenia.
 W 2003r. wykonano na części ogrodzenia betonowego składowiska łapacze lekkich  odpadów plastikowych oraz wykonano ogrodzenie przestawne niecki roboczej składowiska w celu ograniczenia wywiewania lekkich frakcji odpadów.
W 2003r. została uruchomiona kompostownia odpadów organicznych do produkcji kompostu metodą pryzmową oraz ręczna sortownia i belowanie surowców wtórnych. Trwają przygotowania do przejściowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów zmieszanych. Akcyjnie 2-razy w roku organizuje się zbiórkę odpadów niebezpiecznych, a w szkołach zbiera się baterie.
Na zlecenie świadczone są usługi mycia i dezynfekcji kontenerów za pomocą urządzenia podciśnieniowego KARCHER

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u