Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2013 roku. Program na rok 2013 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce ngo. Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2014 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza. 
Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter.
Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.
Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 31 sierpnia 2013.

wniosek

Współtworzenie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2012 roku. Program na rok 2012 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce ngo.

Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2013 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza .
Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter.

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.


Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 31 sierpnia 2012.

Ogłoszenia i konsultacje

08.11.2012

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
z organizacjami pozarządowymi

29.10.2012

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Program NGO - projekt


 

Rada Gminy Krasnystaw podejmując w dniu 28 września 2010 r. uchwałę Nr XLVI/332/10 określiła szczegółowo sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała wskazuje na obowiązek przeprowadzania konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Krasnystaw.
Przedkładając pod konsultacje akt prawa miejscowego, każdorazowo określany i podawany będzie także do publicznej wiadomości:
1. cel konsultacji,
2. przedmiot konsultacji,
3. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4. zakres oraz formę konsultacji,
5. informację o komórce merytorycznej odpowiedzialnej za prowadzenie konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego.
Oprócz projektów aktów prawa miejscowego, konsultacjom podlegają programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ZOBACZ:

Uchwała Nr XLVI/332/10
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Organizacje i prawo

Organizacje i prawo

Program współpracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w wprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA
z dnia 15 marca 1933 r.

o zbiórkach publicznych

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach

USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach

Ankieta

Zarządzenie Nr 26 /12
Kierownika Urzędu Gminy Krasnystaw
z dnia 23 maja 2012 r.


w sprawie przeprowadzenia badania jakości współpracy Urzędu Gminy Krasnystaw z podmiotami
działającymi na terenie gminy Krasnystaw

Więcej artykułów…

  1. Kontakt

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u