Informacja / Zarządzenie / Ogłoszenie

09.05.2018

Informacja 

 

Zarządzenie Nr  23/2018
Wójta Gminy Krasnystaw 
z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Krasnystaw

Wniosek

Program NGO 2018

UCHWAŁA NR XXVII/211/2017
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Krasnystaw
Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustaw)' z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2018 r. poz.450) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Ogłoszenie

Informacja

Zarządzenie Nr 11/2018
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

12.02.2018

Informacja

Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzaleźnieniom i patologiom oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik

Oferta

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u