Ogłoszenie

INFORMACJA


W oparciu o § 12 Uchwały NrXIII/96/2019 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania informuję, iż powołana zostanie Komisja Konkursowa do opiniowania ofert.
Kandydatów na członków Komisji Konkursowej organizacje zgłaszają Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.


Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak – Powroźnik

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krasnystaw

Zarządzenie nr 12/2020
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 13.02.2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wzór oferty

Formularz oceny oferty

Oświadczenei i klauzula RODO

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u