Ogłoszenie

Wójt Gminy Krasnystaw
Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2019 r. poz.688 z późn. zm) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Ogłoszenie

INFORMACJA


W oparciu o § 12 Uchwały NrXIII/96/2019 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania informuję, iż powołana zostanie Komisja Konkursowa do opiniowania ofert.
Kandydatów na członków Komisji Konkursowej organizacje zgłaszają Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.


Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak – Powroźnik

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krasnystaw

Zarządzenie nr 12/2020
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 13.02.2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wzór oferty

Formularz oceny oferty

Oświadczenei i klauzula RODO

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

PROTOKÓŁ

    ze spotkania z dnia 29 października 2019 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego tematem była dyskusja dotycząca „Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw
zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2019 roku. Program na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl – Uchwała XXXV/266/2018 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30 października 2018 r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 .

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u