OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw
zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2019 roku. Program na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl – Uchwała XXXV/266/2018 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30 października 2018 r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 .

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2018 r. poz.450) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęcia regulaminu organizacyjnego Komisji.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej Program współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

Szanowni Państwo informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy posiadają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do przedsiębiorców tych wysyłana jest korespondencja elektroniczna mail oraz tradycyjna na adresy wskazane we wpisach.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. PROTOKÓŁ
  2. OGŁOSZENIE
  3. Projekt NGO

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u