Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

PROTOKÓŁ

    ze spotkania z dnia 29 października 2019 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego tematem była dyskusja dotycząca „Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw
zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2019 roku. Program na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl – Uchwała XXXV/266/2018 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30 października 2018 r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 .

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2018 r. poz.450) że, dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych którym udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie realizacji zadań w następujących zakresach:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęcia regulaminu organizacyjnego Komisji.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u