Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

   Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.


   W wyniku instalacji kolektorów słonecznych budynki mieszkalne zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego – co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii. Równocześnie osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.

   Dzięki temu zmniejszą się koszty ogrzewania wody, co przełoży się na oszczędności w budżetach domowych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego w regionie.  ”

 

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

 

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u