Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem


   Głównym celem zadania jest ochrona i zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych o dużej wartości historycznej, ich promocja i wykorzystanie na cele kulturalne.


   Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiekcie ruin zamku w Krupem oraz Wieży Ariańskiej tzw. "Grobowiska" w Krynicy. Prace budowlane mają na celu uchronienie obiektów od dalszego niszczenia, dewastacji oraz przystosowanie ich do udostępnienia szerokiej grupie odbiorców. Ruiny zamku w Krupem zostaną zabezpieczone przed dalszą degradacją, w piwnicach odtworzone zostaną sale, w których zorganizowana zostanie ekspozycja przedmiotów odnalezionych w trakcie prac archeologicznych na terenie zamku. Odbudowany zostanie dziedziniec górny (z dojściem przez most nad fosą), na którym planowane są do realizacji plenerowe imprezy kulturalne. W baszcie północno-zachodniej powstanie punkt widokowy. W parku otaczającym zamek wytyczone zostaną alejki z latarniami i ławkami, odtworzone zostaną zarysy murów kurtynowych, a ruiny zamku zostaną dyskretnie oświetlone.

   Natomiast w przypadku Wieży Ariańskiej w Krynicy zakres prac obejmuje wzmocnienie fundamentów, odtworzenie pokrycia dachowego, wykonanie nowych tynków, posadzek oraz wrót do „Grobowiska". Przy wieży powstaną elementy małej architektury tj. ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna.

   W rezultacie realizacji projektu mieszkańcy oraz turyści uzyskają dostęp do dwóch obiektów zabytkowych. Na terenie zamku beneficjent będzie oferował atrakcje kulturalne np. koncerty, pikniki, ekspozycje itp.

   Wieżę Ariańską będzie można podziwiać, jako unikatowe dobro kultury i zabytek architektury jedyny tej wielkości w Polsce. We wnętrzu obiektu dla zwiedzających przygotowana zostanie ekspozycja przedstawiająca historię
tej unikatowej budowli.

   W ramach projektu wykorzystane zostaną również nowoczesne narzędzia ICT służące udostępnieniu dóbr kultury osobom niepełnosprawnym oraz na cele promocji zadania.

Projekt pn. „Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u