Odpowiedź na zarzuty dotyczące konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska

czwartek, 13 czerwca 2013

W związku z pojawiającymi się zarzutami dotyczącymi przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w zakresie zatrudnienia kandydata z innej gminy informuję, iż art. 18 3a Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na to czy zatrudnieni są na czas określony czy nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” oznacza to, że nie jest to katalog zamknięty i każde inne kryterium powodujące różnicowanie sytuacji pracowników może zostać uznane za nieuzasadnione, powodujące naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Takim kryterium może być posiadanie lub nieposiadanie dzieci, stan majątkowy czy też preferowanie zatrudnienia pracownika tylko z terenu gminy Krasnystaw.

Ponadto art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) stanowi, iż nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

Nadmieniam, iż wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania zostało powierzone Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Traktowania. Organy te zostały wskazane jako organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700).

Wójt Gminy Krasnystaw

mgr inż. Janusz Korczyński

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u