XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw


ugkPrzewodniczący                                   Krasnystaw, dnia  22.06.2020 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2020                                                                                

            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołałem XVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  1 lipca  2020 r.  na  godz. 1100 .
            
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 

 1. Otwarcie XVIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2019 rok”:
  1. 1. przedstawienie raportu o stanie gminy przez  Wójta Gminy Krasnystaw;
  2. 2. przeprowadzenie debaty nad raportem;
  3. 3. podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasnystaw za 2019 rok.
 8. Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw:

  1. 1.rozpatrzenie:
 1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2019,
 2. sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2019,
 3. informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2019;
  1. 2.przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
  2. 3.przedstawienie stanowiska  Komisji Rewizyjnej – uchwała  Nr 1/2020 z dnia 25 maja
   2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw
   z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
  3. 4.przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
  4. 5.przedstawienie opinii komisji stałych rady;
  5. 6.dyskusja;
  6. 7.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za 2019 rok;
  7. 8.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw
   z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 rok instytucji kultury.
 2. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 3.  Zamknięcie XVIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:

/-/ Krzysztof Golec

           

Załączniki:

 

 1. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2019 (załączniki)
 2. Raport o stanie Gminy Krasnystaw za rok 2019
 3. Informacja dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Krasnystaw  Raportu
  o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem.
   (załącznik)

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u