XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                          Krasnystaw, dnia  28.05.2020 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2020                                                                               

            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołałem XVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  na dzień  9 czerwca  2020 r.  na  godz. 1100
               
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Porządek  XVII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XVII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
 1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
 2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty;
 3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska gm. Krasnystaw;
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Niemienicach gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
 6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw;
 7. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnystaw na rok szkolny 2020/2021;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw do porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019”.
 2. Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Krasnystaw”.
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnystaw”  za 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krasnystaw”  za 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie „Monitoringu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”  za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Krasnystaw
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w 2019 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
 9. Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w 2019 r.
 10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 11.  Zamknięcie XVII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii oraz wprowadzone ograniczenia i zakazy, Sołtysów oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji, proszę o ograniczenie udziału w sesji do oglądania przekazu online, który będzie dostępny na stronie Gminy Krasnystaw http://www.krasnystaw.ug.gov.pl.

Ewentualne uwagi lub wnioski dotyczące projektów uchwał skierowanych na sesję, proszę zgłaszać za pośrednictwem radnych lub kierować pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Projekty uchwał skierowane na sesję

 

Z poważaniem:

/-/  Krzysztof Golec

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u