XVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2020                                                                           Krasnystaw, dnia  23.04.2020 r.

                                                                                  

            Działając na podstawie art. 20 ust. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  30 kwietnia 2020 r.  na  godz. 11:00 .
           
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

 

 

Porządek XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Krasnystaw i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z  XV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Rozpatrzenie przedłożonych projektów uchwał:
 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
 3. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku;
 4. w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym płatnikami tego podatku;
 5. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnystaw;
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2020 rok;
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
  i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat.
 1. Przedstawienie założeń Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030.
 2. Zakończenie obrad XVI  sesji Rady Gminy Krasnystaw.      

 

 

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii oraz wprowadzone ograniczenia i zakazy, Sołtysów oraz osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji, proszę do ograniczenia udziału w sesji do oglądania przekazu online, który będzie dostępny na stronie Gminy Krasnystaw http://www.krasnystaw.ug.gov.pl.

Ewentualne uwagi lub wnioski dotyczące projektów uchwał skierowanych na sesję, proszę zgłaszać za pośrednictwem radnych lub kierować pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

Projekty uchwał skierowane na sesję

        Z poważaniem:

     /-/  Krzysztof Golec

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u