Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw

o otwartym naborze na dwóch Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Wójt Gminy Krasnystaw, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz.1431 z późn. zm.) o g ł a s z a otwarty nabór dwóch Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

I.    Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

II.    Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Utworzenie około 35 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych o dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 3. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń oraz placu zabaw na potrzeby nowoprzyjętych dzieci w wieku przedszkolnym.

Szczegółowy zakres zadań projektowych zostanie opracowany w toku tworzenia wniosku konkursowego.

III.    Forma prawna partnera:

 1. podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
 2. inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>).

Partnerami nie mogą być podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

 1. art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.,poz.769);
 2. art.9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz.628 z późn. zm.).

IV.    Wymagania:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, którzy spełniją następujące wymagania:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
  1. w obszarze wsparcia projektu,
  2. na rzecz grupy docelowej, do której będzie skierowany projekt,
  3. w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w szczególności unijnych, w zakresie edukacji lub kształcenia, w ciągu ostatniego roku.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, osobowym i organizacyjnym zdolnym do realizacji działań, w których partner zamierza uczestniczyć.

V.    Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 3. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy).
 4. Dokumenty  potwierdzające  status  prawny  kandydata  na  partnera  i  umocowanie  osób go reprezentujących.
 5. Dokumenty potwierdzające zakres działania kandydata na partnera zgodne z celami partnerstwa.
 6. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm. ).

VI.    Liczba partnerów:

Dwóch partnerów zewnętrznych, wybranych w ramach niniejszego naboru, ponadto Gmina Krasnystaw, która wystąpi w roli Lidera Projektu.

VII.    Termin składania zgłoszeń:

21 dni (kalendarzowych) od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasnystaw), tj. nie później niż do
26 marca 2020 roku, do godz. 15:00

VIII.    Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia w postaci papierowej należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4, pok.105 lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Krasnystaw.

IX.    Uwagi:

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  1. odstąpienia od otwartego naboru i swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyny,
  2. zamknięcia naboru bez wyboru którejkolwiek z ofert,
  3. zawieszenia naboru na każdym etapie.
   Ubiegającemu się o wybór nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Krasnystaw.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw.
 3. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
 4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 5. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania kandydata na partnera, zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę partnera przy przygotowaniu i realizacji projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Krasnystaw dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

R E G U L A M I N

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u