XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                       Krasnystaw, dnia  05.11.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.10.2019                        

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  19 listopada  2019 r.  na  godz. 10:00.
     Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:


1.    Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Informacja o sporządzeniu protokołu z  XII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6.    Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1)    w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;
    2)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bzitem gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
    3)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupcu gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
    4)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krynicy gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
    5)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Widniówce gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
    6)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020;
    7)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2020;
    8)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020;
    9)    w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
8.    Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
9.    Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Krasnystaw w roku szkolnym 2018/2019.
10.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
11.     Zamknięcie XIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Z poważaniem: 
/-/ Krzysztof Golec

 

Projekty uchwał skierowane pod obrady sesji

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u