XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.9.2019                      

 Krasnystaw, dnia  17.09.2019 r.

     

   Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  26 września  2019 r.  na  godz. 9:00.

  Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z  XI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
  3. uchwała zmieniająca uchwałę uchwała  sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
  4. uchwała zmieniająca uchwałę w  sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnystaw;
  5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Krasnystaw, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego.
 8. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Krasnystaw o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasnystaw za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2019 instytucji kultury.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie interwencji poselskiej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lucjana Cichosza.
 10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 11. Zamknięcie XII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem: 
/-/ Krzysztof Golec

Projekty uchwał  skierowane pod obrady sesji

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u