Informacja dotycząca opłaty retencyjnej

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zaś obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej został nałożony na Wójta.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zwolnienie przedmiotowe z tej opłaty obejmuje jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód - art. 269 ust 2 prawa wodnego.
Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 298 pkt 2
w związku z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, od dnia
1 stycznia 2018 r. są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienie podmiotowe stosownie do art. 269 ust 3 ustawy stosuje się do kościołów i innych związków wyznaniowych.
W związku z powyższym w myśl art. 552 ust 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, posiadacze nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Krasnystaw, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej w myśl tegoż artykułu zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2.
Termin złożenia oświadczeń:
• oświadczenie za I, II, III oraz IV kwartał 2018 r. należy złożyć w terminie do dnia
15 października 2019 r.
• oświadczenie za I, II kwartał 2019 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2019 r.
• oświadczenie za III kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 30 października 2019 r.
• oświadczenie za IV kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 30 stycznia 2020 r.

Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włączenie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym
lub prawnym nieruchomości.
W oparciu o ww. oświadczenie podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają informację o wysokości tej opłaty i terminie jej uiszczenia. Oświadczenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój nr 105), ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw.
Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnystaw oraz linku zamieszczonym poniżej.
https://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu/bip/48_ugkrasnystaw/fckeditor/file/Ochrona/Oplata_retencyjna//oswiadczenie.rtf
Materiał pomocniczy w sprawie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej opracowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na stronie:
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 82 576 37 53 w. 112, w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 – 15.00, wtorek: 8.00-16.00

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u