OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Działając na podstawie art. 119 ust 1, art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u