XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                               Krasnystaw, dnia 19.08.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2019 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 27 sierpnia 2019 r. na godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Porządek XI sesji Rady Gminy Krasnystaw:
1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z X sesji Rady Gminy Krasnystaw.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach.
7. Przyjęcie rezygnacji Radnego Leszka Szeniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw:
1) przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego rady;
2) zgłoszenie kandydatów;
3) ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej;
4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5) przygotowanie kart do głosowania;
6) przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru przewodniczącego rady;
7) ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;
8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
10. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na kadencję 2020-2023:
1) zapoznanie się z opinią Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych;
2) przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego
w Krasnymstawie;
3) ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej;
4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5) przygotowanie kart do głosowania;
6) przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru ławnika;
7) ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;
8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na kadencję 2020-2023.
11. Przyjęcie oświadczenia w sprawie propozycji PKP dotyczącej likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych w miejscowości Małochwiej Mały i Tuligłowy.
12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
13. Zamknięcie XI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Z poważaniem:
Leszek Szeniak


Projekty uchwał i oświadczenie skierowane pod obrady sesji

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u