X sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                       Krasnystaw, dnia  22.07.2019 r. 
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.7.2019                                                                                
 

                        Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  30 lipca  2019 r.  na  godz. 9:00 .
           
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  X sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 

  1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Krasnystaw.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Informacja o sporządzeniu protokołu z IX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
  6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

2) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji
o kandydacie na ławnika;

3) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Krasnystaw;

4)w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

5) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;

6) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku;

7) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku;

8) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

9) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wincentowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy.

  1. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
  2.  Zamknięcie X  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:

/-/  Leszek Szeniak

Projekty uchwał skierowane pod obrady sesji

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u