Informacje o zwołaniu sesji

herbugkPrzewodniczący                                          Krasnystaw, dnia  04.06.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.6.2019                                                                            
            Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołałem IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  na dzień  18 czerwca  2019 r.  na  godz. 1030 .
            
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203
- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Porządek  IX sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie IX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2018 rok”:
  1. 1.przedstawienie raportu o stanie gminy przez  Wójta Gminy Krasnystaw;
  2. 2.przeprowadzenie debaty nad raportem;
  3. 3.podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasnystaw za 2018 rok.
 8. Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw:
  1. rozpatrzenie :
 1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2018,
 2. sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2018,
 3. informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2018;
  1. 1.przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  12 kwietnia  2019 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
  2. 2.przedstawienie stanowiska  Komisji Rewizyjnej – uchwała  Nr 1/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
  3. 3.przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
  4. 4.przedstawienie opinii komisji stałych rady;
  5. 5.dyskusja;
  6. 6.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za 2018 rok;
  7. 7.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał :
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku;

4) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnystaw;

5) w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na  ławników sądowych;

6) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

7) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw;

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Krasnystaw;

9)w sprawie przystąpienia do sporządzenia mian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw, terenów zlokalizowanych w obrębie miejscowości Czarnoziem, Siennica Nadolna, Zakręcie Kolonia z przeznaczeniem dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznej.

 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie za rok 2018”.
 2. Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Krasnystaw”.
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krasnystaw”  za 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie „Monitoringu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”  za 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnystaw”  za 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok instytucji kultury.
 7. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 8.  Zamknięcie IX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

                  Z poważaniem:

              /-/ Leszek Szeniak

W załączeniu:

 1. Raport o stanie Gminy Krasnystaw za 2018 rok
 2. Informacja dotycząca możliwości udziału mieszkańców debacie nad raportem
  o stanie gminy
   (zgłoszenie miszkańca)
 3. Projekty uchwał skierowane pod obrady sesji (plik zip 91,5 MB)

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u