VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.5.2019                        


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  16 kwietnia  2019 r.  na  godz. 10:30.

     Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie VIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z VII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw oraz udzielonych przez Wójta Gminy Krasnystaw odpowiedziach .
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Niemienice gm. Krasnystaw;
  4. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w imieniu mieszkańców wsi Zażółkiew;
  5. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw w 2019 r.”
 8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnystaw za lata  2017 – 2018.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie VIII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Z poważaniem:   
/ -/  Leszek Szeniak


Projekty uchwał.zip

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u